Privacyverklaring

Vleugels Beveiligingstechniek verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie en klantgegevenssysteem voor projecten, onderhoud, storingen, registraties en wijzigingen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

Wettelijke grondslag verwerking

Vleugels Beveiligingstechniek verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Vleugels Beveiligingstechniek.
• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Vleugels Beveiligingstechniek heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Uw persoonsgegevens

Verstrekking

Vleugels Beveiligingstechniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vleugels Beveiligingstechniek en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vleugels Beveiligingstechniek verstrekt. Vleugels Beveiligingstechniek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw adresgegevens;
• Uw geslacht;
• Uw biometrische gegevens;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres;
• Gegevens over uw surfgedrag op onze website;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Categorieën

Naast de vernoemde te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder voor zover van toepassing naw-gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van uw bedrijf en persoonsgegevens van de functionaris voor Gegevensbescherming binnen uw bedrijf.

Ontvangers

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor werkdoeleinden van Vleugels Beveiligingstechniek. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Printen

Uw persoonsgegevens worden zo veel mogelijk digitaal verwerkt. Indien documenten in geprinte versie met persoonsgegevens worden geproduceerd, worden deze opgeslagen in een beveiligde locatie of opgeslagen bij het object.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren, tenzij het bewaren daarvan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst tussen u en Vleugels Beveiligingstechniek tot stand komt.

Rechten

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als klant heeft u ook het recht Vleugels Beveiligingstechniek te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Vleugels Beveiligingstechniek verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Website

Onze website, www.vleugelsbeveiliging.nl, maakt gebruik van cookies. Het klantenportaal van Vleugels Beveiligingstechniek is een geautoriseerde omgeving voor klanten die geen gebruik maken van cookies.

De website van Vleugels Beveiligingstechniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op de website van Vleugels Beveiligingstechniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vleugels Beveiligingstechniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Vleugels Beveiligingstechniek maakt verder gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Adsadvertenties van Vleugels Beveiligingstechniek bij zoekresultaatpagina’s van Google zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Vleugels Beveiligingstechniek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vleugels Beveiligingstechniek heeft hier geen invloed op. Vleugels Beveiligingstechniek heeft Google geen toestemming gegeven om via Vleugels Beveiligingstechniek verkregen Google Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Geheimhouding

Medewerkers van Vleugels Beveiligingstechniek hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die bedoeld en onbedoeld verkregen is met betrekking tot u en/of uw bedrijf.

Apparatuur

Medewerkers van Vleugels Beveiligingstechniek hebben beschikking over middelen (zowel vaste werkstations als laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen. Vleugels Beveiligingstechniek maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert een beleid dat niet op openbare werkplekken of hotspots gewerkt mag worden.

Contactgegevens

Voor vragen over de Privacyverklaring en de verwerkingen kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon:   klachtencoördinator
Adres:                   De Haymestraat 20, 6269 CS Margraten
Telefoon:               085-048 68 30
E-mailadres:          info@vleugelsbeveiliging.nl

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk, via post of e-mail, indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk aan te vragen. Bij beide verzoeken kunnen wij u vragen om identificatie, in welk geval wij om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Hierbij vragen wij u ter bescherming van uw privacy om uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk 4 weken na ontvangst daarvan in behandeling nemen.

Klachten

Heeft u klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Vleugels Beveiligingstechniek, neem dan contact op met de contactpersoon voor de gegevensbescherming:

Contactpersoon:   klachtencoördinator
Adres:                   De Haymestraat 20, 6269 CS Margraten
Telefoon:               085-048 68 30
E-mailadres:          info@vleugelsbeveiliging.nl

Vleugels Beveiligingstechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan s.v.p. contact op via info@vleugelsbeveiliging.nl.

Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag.

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in geval van wijzigingen in de bedrijfsvoering van Vleugels Beveiligingstechniek. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites, bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat zich kleine onvolkomenheden voordoen. Vleugels Beveiligingstechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.

 

Contact